Auto's voor Liefhebbers

Algemene voorwaarden

 

Auto’s voor Liefhebbers Identiteit en gegevens
Dit zijn de algemene voorwaarden van Auto’s voor Liefhebbers hierna AVL;
gevestigd te (3433 PR) Nieuwegein (NL), aan de ambachtsweg 8. E-mailadres info@autosvoorliefhebbers.nl Eventuele klachten kunnen via dit e-mailadres of via voornoemd adres kenbaar worden gemaakt. Het KvK-nummer van AVL is 30281320.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AVL en op alle overeenkomsten die AVL sluit met de klant. Dit geldt zowel voor zakelijke klanten als voor particuliere klanten (consumenten). De klant van AVL wordt hierna aangeduid als ‘de klant’.
2. AVL stelt deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de klant ter hand. Indien de overeenkomst met AVL langs elektronisch weg tot stand komt dan stelt AVL zijn algemene voorwaarden op een zodanige wijze aan de klant ter beschikking dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Van de algemene voorwaarden van AVL kan tevens kennis worden genomen via de website van AVL, www.autosvoorliefhebbers.nl. Op verzoek van de klant zal AVL zijn algemene voorwaarden tevens langs elektronische weg of op andere wijze toezenden aan de klant.
3. Door een overeenkomst aan te gaan met AVL erkent de klant bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.
4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door AVL uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.
6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden AVL slechts als deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn vastgelegd.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Elke aanbod van AVL, in welke vorm dan ook, wordt geheel vrijblijvend gedaan en bindt hem niet, tenzij door AVL in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Mits de klant het aanbod van AVL in dat geval niet tijdig aanvaardt dan vervalt het aanbod van AVL direct en automatisch na het verstrijken van de betreffende termijn.
2. Mondelinge toezeggingen verbinden AVL slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door AVL aan de klant zijn bevestigd.
3. Elk aanbod van AVL bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden zaak. Als AVL gebruik maakt van afbeeldingen dan streeft hij er naar om daarmee een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden zaken te geven. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AVL ook niet.
4. Een samengesteld aanbod verplicht AVL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Een aanbod van AVL geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
6. Indien een klant het aanbod van AVL heeft aanvaard – door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen – dan voorziet AVL de klant van een schriftelijke koopovereenkomst.

Artikel 3 Prijzen
1. De door AVL op zijn website of op andere wijze genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. De door AVL op zijn website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief montage-, service-, transport- en keuringskosten en kosten voor het rijklaar maken. Deze posten zijn niet in de verkoopprijs begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De door AVL genoemde prijzen luiden in Euro’s.
4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5. Alle door AVL genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is AVL niet aansprakelijk.

Artikel 4 Levertijd
1. De levertijd wordt door AVL zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat, doch kan enkel worden beschouwd als een schatting en nimmer als een fatale termijn.
2. Indien AVL de door de klant bestelde zaak of zaken niet op voorraad heeft is AVL gerechtigd om pas te leveren wanneer de betreffende zaak of zaken weer voorradig is/ zijn. In dat geval zal AVL de klant informeren.
3. Indien de door de klant bestelde zaak of zaken helemaal niet meer leverbaar is of zijn dan heeft AVL het recht om een andere zaak/ zaken van gelijke kwaliteit en prijs aan de klant te leveren. In dat geval zal AVL de klant informeren.
4. AVL is gerechtigd om zich op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst met de klant. Indien AVL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is AVL gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de door AVL geschatte levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, danwel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van AVL.
6. De klant kan de overeenkomst met AVL niet ontbinden wegens overschrijding van de levertijd en de ontvangst en/ of betaling van de te leveren zaken niet weigeren.

Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt niet franco, maar op het bedrijf van AVL. Indien anders wordt overeengekomen levert AVL de door de klant bestelde zaak af op het adres van de klant.
2. Het staat AVL vrij om de wijze van vervoer van de zaken en de transportmiddelen voor vervoer naar de klant te bepalen.
3. Het staat AVL vrij om een derde partij in te schakelen voor het vervoer van de zaken en de levering aan de klant.
4. Indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk franco levering is overeengekomen voor levering van AVL aan de klant, reizen de zaken voor rekening en risico van AVL. In dat geval worden de zaken geacht te zijn geleverd door AVL en door de klant te zijn aanvaard zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de klant en worden de zaken bij levering af magazijn geacht door AVL te zijn geleverd en door de klant te zijn aanvaard.
5. Indien bij transport voor risico van AVL beschadigingen en/ of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, door de klant niet direct op de daarbij retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend, is AVL daarvoor niet aansprakelijk.
6. De klant is verplicht om de zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld of worden geleverd.
7. Indien de klant afname van de zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, dan zullen de zaken door AVL worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. In dat geval is de klant de daardoor ontstane transportkosten, opslagkosten en eventuele andere kosten direct aan AVL verschuldigd. Deze kosten worden begroot op ten minste 10% van de verkoopprijs van de betreffende zaak.

Artikel 6 Keuring en reclame
1. De klant is verplicht om de door AVL geleverde zaak/ zaken bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, afwijkingen en gebreken.
2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
3. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de klant binnen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk aan AVL te worden gemeld.
4. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen door de klant binnen uiterlijk 8 dagen na ontdekking, dan wel binnen uiterlijk 8 dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan AVL te worden gemeld. Terzake van gebreken of tekorten die pas na een jaar na levering (of daarna) worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd.
5. Indien de klant ter zake een gebrek of tekort niet heeft geklaagd binnen de in lid 3 of lid 4 van dit artikel bepaalde termijnen, dan komt aan de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de klant de door AVL gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.
6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal AVL de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van de klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Ook indien de klant tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot volledige betaling van het factuurbedrag en tot afname van de bestelde zaken bestaan. Indien de klant een aanspraak kan doen gelden jegens AVL dan geeft dat de klant niet het recht om zijn betaling aan AVL op te schorten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. AVL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
2. Behoudens opzet of grove schuld door AVL of een van zijn leidinggevenden, is AVL enkel aansprakelijk voor directe schade en is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van AVL plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van AVL beperkt tot maximaal het door AVL aan de betreffende klant gefactureerde bedrag.
3. In geen geval is AVL aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/ of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade. AVL is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde.
4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de klant jegens AVL heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en een dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de klant daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door AVL te zijn ontvangen.
5. De klant vrijwaart AVL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van AVL of zijn leidinggevenden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden behoudt AVL zich de eigendom voor van alle aan de klant geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die AVL jegens de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens AVL uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten.
2. Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het de klant niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf.
3. De klant heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade.
4. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met AVL afgesloten overeenkomst, of indien AVL goede gronden heeft te vrezen dat de klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met AVL gesloten overeenkomst, is AVL te allen tijde bevoegd om de aan de klant geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) de klant surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de klant wordt / is aangevraagd of (III) de klant een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval AVL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AVL , of een door hem aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die producten die eigendom zijn van AVL zich bevinden en die producten terug te nemen.
5. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de klant. 6. In het geval AVL zijn eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is AVL te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten aan een derde te verkopen, en zal de klant door AVL worden gecrediteerd voor de door AVL te bepalen waarde van de producten in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van AVL op vergoeding van de uit de tekortkoming van de klant voor AVL voortvloeiende schade.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling door de klant dient te geschieden bij levering van de zaak door AVL . Indien AVL de klant een factuur stuurt voor onderhoud of andere diensten dan dient betaling daarvan te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim.
2. De klant is vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd over het factuurbedrag van 1,5% per maand.
3. Betaalt de klant niet tijdig dan zal AVL de klant via een sommatiebrief 7 dagen de tijd geven om alsnog te betalen. Blijft volledige betaling daarna nog steeds uit dan is de klant ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4. AVL is gerechtigd om ontvangen betalingen eerst aan te wenden voor het voldoen van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot het aanwenden van de betalingen voor betaling van de hoofdsom.
5. Als de klant met betrekking tot een deel van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan AVL verschuldigde direct opeisbaar. Dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
6. Indien naar oordeel van AVL daartoe redenen zijn dan is hij te allen tijde gerechtigd om te vorderen dat de klant (een gedeelte) vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft AVL het recht om de levering op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen dan reeds door AVL aan de klant is geleverd wordt dan terstond opeisbaar.
7. Hetgeen de klant aan AVL verschuldigd is wordt volledig en direct opeisbaar indien de klant (I) dreigt surséance van betaling te verkrijgen of dit verkrijgt, (II) dreigt failliet te gaan of failliet gaat of (III) dreigt toegelaten te worden tot de schuldsanering of daartoe wordt toegelaten.
8. Indien de klant niet tijdig betaalt dan is AVL gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties aan die klant op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct en volledig opeisbaar.
9. Een zakelijke klant is niet gerechtigd om enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan AVL dient te worden betaald en / of zich op opschorting te beroepen.

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle aan de klant geleverde zaken berusten uitsluitend bij AVL of zijn licentiegevers of toeleveranciers. Het is de klant niet toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van AVL of zijn licentiegevers of toeleveranciers. Artikel 11 Privacy 6 1. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van AVL . In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel- bezorg en betalingsgegevens.
2. AVL voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. AVL zal zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 12 Garantie
1. De door AVL geleverde zaken dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. AVL verstrekt geen verdergaande garantie.

Artikel 13 Inruil / aankoop
1. Wanneer bij aankoop van een zaak door de klant tevens een zaak van de klant wordt ingeruild/ gekocht door AVL , dan blijft de in te ruilen / door AVL te kopen zaak voor rekening en risico van de klant tot op het moment van aflevering aan AVL . De klant is tot dan aansprakelijk voor kosten van onderhoud, schades, verlies en waardevermindering. AVL is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs/ koopprijs indien de feitelijke levering op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil-/ (in)koopprijs worden gehanteerd.
2. De klant garandeert dat de door hem in te ruilen/ te verkopen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en dat de zaak niet gemanipuleerd is met betrekking tot bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, de kilometerstand.
3. Bij levering van de ingekochte zaak door de klant aan AVL dient deze zaak in dezelfde staat te verkeren als op het moment van taxatie.
4. De klant is verplicht om AVL alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen/ door AVL te kopen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor AVL , zoals bijvoorbeeld schade(s) aan de zaak.
5. De door AVL ingekochte zaak dient bij de feitelijke levering aan AVL voorzien te zijn van een gelding kentekenbewijs en een overschrijvingsbewijs. Indien een of meerdere van deze documenten ontbreken behoudt AVL zich het recht voor om de zaak niet af te nemen, dan wel de kosten voor het verkrijgen van nieuwe documentatie en de daarmee verband houdende waardevermindering aan de klant in rekening te brengen. 6. De feitelijke inruil/ koop door AVL ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen als genoemd in deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen AVL en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door AVL gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en/ of diensten en facturen van AVL worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Utrecht.